Chemie

Chemie je testová oblast, která zahrnuje základní učivo z anorganické chemie. Jednotlivé testy jsou rozděleny do 3 samostatných oblastí – částicové složení látek, názvosloví a chemické reakce. Jednotlivé úlohy vychází z učiva pro základní školy a zaměřují se na jeho procvičování.

 • Částicové složení látek
  Oblast Částicové složení látek zahrnuje základní informace o látkách a částicích, ze kterých se látky skládají. V jednotlivých úlohách si řešitelé procvičí orientaci v periodické soustavě prvků a upevní znalosti nejen o atomech a jejich stavbě, ale i o prvcích, sloučeninách i molekulách.
  Chemie - náhled 1
 • Názvosloví
  Oblast Názvosloví zahrnuje základní pravidla názvosloví dvouprvkových a tříprvkových anorganických sloučenin. V jednotlivých úlohách si řešitelé procvičí vytváření chemických vzorců a názvů látek.
  Chemie - náhled 2
 • Chemické reakce
  Oblast Chemické reakce se zaměřuje na přeměny chemických látek v průběhu jejich vzájemných reakcí, zápis a úpravu chemických rovnic a základní chemické výpočty. V jednotlivých úlohách si řešitelé procvičí rozpoznání chemických dějů od fyzikálních, zápis a vyčíslování chemických rovnic a chemické výpočty.
  Chemie - náhled 3