Databox s.r.o.

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.


Testy dětských schopností

Testy dětských schopností se zaměřují na jednotlivé typy inteligence (verbální inteligence, numerická inteligence, logická inteligence, vnímání, geometrická logika, prostorová představivost).

Kromě určení hodnoty inteligence v jednotlivých oblastech umožňují tyto testy její rozvoj. Pravidelným opakování testů, které jsou generovány z velkého množství otázek, je možné jednotlivé typy inteligence rozvíjet a prohlubovat.

Paměťové testy

Paměťové testy zjišťují schopnost zapamatovat si, uchovat a vybavit si informace.

Testy obsahují různé typy úkolů, které prověřují paměť z několika hledisek. Zkoumají schopnost zafixovat naučené podněty, typy vybavování a několik typů paměti (obrazovou, numerickou a verbální). Výsledky paměťových testů přináší informace o tom, kde jsou slabé a silné stránky v oblasti paměti.

Testy pro nejmenší

Testy pro nejmenší jsou navrženy tak, aby umožňovaly zjištění rozumových schopností dětí ve věku 3-7 let. Jsou tak využitelné jak v období vstupu žáka do školy, tak pro diagnostiku předškoláků.

Testy se zaměřují především na zmapování úrovně vrozeného (fluidního) intelektu, nicméně vykreslují také úroveň sociálně ovlivněných kognitivních schopností (všeobecných znalostí, poznání okolního světa), které dítě získává především výchovou a vzděláváním - vlivem rodiny a školy.

Test volby povolání

Test volby povolání je určen žákům základních a středních škol starším 13 let, kteří stojí před rozhodováním o své další studijní a profesní dráze. Test zohledňuje jak schopnosti a vlohy žáka, tak jeho zájmy a představy o budoucím uplatnění.

Tento test je unikátní v tom, že přináší různé směry pohledu na testovanou osobu. Jedinečnost testu spočívá dále v možnosti paralelního testu pro rodiče, učitele a přátele, jehož výsledek umožní žákovi získat další informace o sobě a uvědomit si, jak ho vnímá jeho okolí.

Sociometrie

Dotazník Klima třídy je určen pro třídní učitele a výchovné poradce jako nástroj diagnostiky skupin žáků. Výsledky těchto šetření mohou napomoci včasnému odhalení sociopatogenních jevů, které se běžným pozorováním špatně rozkrývají.

Dotazník Klima školy pro žáky a Klima školy pro rodiče jsou určeny jako nástroje pro ředitele škol k objektivnímu měření fungování školy. Jejich výstupy lze využít jako součást vlastního hodnocení školy.

Oba dotazníky vyplňují žáci (resp. rodiče) on-line a jsou okamžitě po ukončení vyhodnoceny. Výsledky tak škola získává bez jakéhokoliv prodlení.

Kvízy

Kvízy jsou vybrané testy upravené do tisknutelné podoby, určené pro práci bez využití počítače. Učitelé mají k dispozici téměř 200 kvízů z různých vzdělávacích oblastí a oborů.

Každý kvíz je připraven ve dvou variantách – učitelské, se správnými odpověďmi a žákovské, bez správných odpovědí.

Angličtina pro nejmenší

Angličtina pro nejmenší je výborným pomocníkem pro malé i větší začínající angličtináře, kteří si chtějí ověřit, procvičit či upevnit svou slovní zásobu. Prostřednictvím různých variant krátkých testů mohou žáci vyzkoušet nejčastěji používané tematické okruhy z výuky na prvním stupni ZŠ. Všechna slovíčka jsou doplněna obrázky a namluvena rodilým mluvčím.

Čtenářská gramotnost

V oblasti čtenářské gramotnosti přinášíme školám, jejich učitelům a žákům nástroje na základní ověření dovedností v oblasti porozumění psanému textu v podobě testů čtenářské gramotnosti. Navíc nabízíme průpravné texty se sadou úloh vztahujících se k nim a ověřující nejen umění vyhledání informací v textu, ale i dalších dovedností řadících se pod široký pojem čtenářské gramotnosti.
Portál Proškoly.cz vám přeje příjemné letní prázdniny.

Přihlášení do testů bude možné opět v posledním srpnovém týdnu.